របៀបដំណើរការ / How it Works

Apply to Be a Vendor

គ្រាន់តែចូលទៅបំពេញបែបបទមួយចំនួន
ហើយយល់ព្រមធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ
យើងខ្ញុំនោះលោកអ្នកនឹងមានសិទ្ធដាក់លក់
ផលិតផលបានភ្លាម.

Upload Your Products

បន្ទាប់ពីក្លាយជាអ្នកលក់ លោកអ្នកគ្រាន់តែ
យកផលិតផលសំរាប់លក់មកដាក់ចូល​ និង​បំពេញឈ្មោះ ពត៍មានលក្ខណពិសេស តម្លៃ និងពត័មានណារចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញ.

Sell and Make Money

ដើម្បីដឹងអំពីការលក់ លោកអ្នកគ្រាន់តែ ចូល ទៅកាន់ពាក្យថា Make Money / Order នឹង ឃើញនៅលេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋាន ជាមួយ​ពត៍មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកទិញ.

សូមប្រើលេខកូដប័ណ្ណនេះសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃលើការទូទាត់របស់អ្នក. / Please use this Coupon code for discount on your payment.